Reference:CPG 8640  
Incipit:Ad eos nihi qui faciunt ecclesiam
Date:Aug. 10, 430
Greek Text:ACO 1.1.1:83-90
Latin Text:ACO 1.2:15-20
Other Ancient Versions:
English Translation:FCC: A. Claflin; Price, CE #16

This letter was written just after Celestine held a council in Rome at which a letter from Cyril (CPG 5310) and one or more letters of Nestorius (CPG 5665, 5667) were read and discussed. 1

The English translation below was produced by A. Claflin for FCC.

Caelestinus episcopus presbyteris, diaconibus, clero [dei seruis] et plebe consistentibus Constantinopolim, dilectissimis fratribus, in domino salutem.  Bishop Celestine, to my dear brothers—presbyters and deacons, clergy and layfolk—who live in Constantinople; greetings in the Lord!Κελεστῖνος ἐπίσκοπος πρεσβυτέροις διακόνοις κλήρῳ θεοῦ δούλοις καὶ καθολικῷ λαῷ διάγουσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν.
Ad eos mihi qui faciunt ecclesiam, locuturo det apostolicus sermo principium, ut sancti discipuli prius audiant illius qui praedicauit gentibus, verba doctoris.  Allow me to give an apostolic discourse about what is of utmost importance to those who make up the church, just as the holy disciples first heard the words of the teacher who preached to the Gentiles.Πρὸς τούτους μοι διαλεχθησομένῳ οἵτινες ἐκκλησίαν ποιοῦσι, παράσχοι ὁ ἀποστολικὸς λόγος προοίμιον, ἵνα οἱ εὐλαβεῖς μαθηταὶ πρῶτον ἀκούσωσιν ἐκείνου τοῦ διδασκάλου τὰ ῥήματα, ὃς τοῖς ἔθνεσιν ἐκήρυξεν.
Praeter illa quae sunt, inquit extrinsecus, instantia mea cottidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum  “Contrary to those things which are external,” he said, “my daily and urgent concern is for all the churches” [2 Cor. 11:28]. ἐκτὸς ἐκείνων, φησίν, ἅπερ ἐστὶν ἔξωθεν, ἡ ἐπιμονή μου ἡ καθημερινή, ἡ φροντὶς πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.
Et rursus: quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror? Ita et nos, licet longe positi, ubi peruersitate doctrinae cognouimus nostra membra lacerari, paterna sollicitudine nos urente pro uobis, alieno flagrauimus incendio, licet inter ecclesias dei, quae in unum Christi thalamum ubique referuntur, nihil longe sit, nihil censeatur alienum. Cum ergo nostra uiscera sitis, iure trepidauimus, ne fidem uestram, quae ubique praedicatur, a tramite ueritatis insinuatio male docentis auertat.  And again, “Who is weak, and I am not weak? Who falls into sin and I do not burn?” [2 Cor. 11:29]. So also we, although we are a great distance from you, when we learned that our members were being torn apart by perverse doctrine, we burned with an alien fire, with the burning of parental concern for you. (Although, among the churches of God, which are referred to as the one marriage chamber of Christ, nothing is truly far away or considered alien.) Therefore, since you are our innermost parts, we were rightly afraid lest your faith, which is being proclaimed everywhere, should be turned from the path of truth by the promulgation of wicked teaching.καὶ πάλιν· τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ ἐγὼ οὐ καίομαι; οὕτω καὶ ἡμεῖς, εἰ καὶ πόρρω ὄντες, ὡς ἐγνώκαμεν ἐνταῦθα διαστροφῇ διδασκαλίας τὰ ἡμέτερα μέλη διασπαράττεσθαι, πατρικῆς φροντίδος ἡμᾶς ὑπὲρ ὑμῶν καιούσης, ἀλλοτρίῳ πυρὶ ἐνεπρήσθημεν, εἰ καὶ τὰ μάλιστα παρὰ ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ, αἵτινες εἰς ἕνα θάλαμον Χριστοῦ πανταχοῦ ἀναφέρονται, τί ἂν εἴη πόρρω; τί δὲ νομισθείη ἀλλότριον; ὄντων οὖν ὑμῶν ἡμετέρων μελῶν, δικαίως ἠγωνιάσαμεν μὴ τὴν ὑμετέραν πίστιν τὴν πανταχοῦ κηρυττομένην ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀληθείας ἡ ἐνδελέχεια τοῦ κακῶς διδάσκοντος ἀποστρέψῃ.  
Nam Nestorius episcopus de uirgineo partu et de diuinitate Christi dei saluatoris nostri, uelut eius reuerentiae et communis omnium salutis oblitus, nefanda praedicat, uitanda persuadit, sicut et eius scripta ad nos ab ipso cum propria subscriptione transmissa, sicut etiam relatio sancti fratris et coepiscopi mei Cyrilli per filium meum Posidonium diaconum ad me missa patefecit.    For Bishop Nestorius is preaching impious things about the virgin birth and about the divinity of Christ our Savior God, as if he has forgotten his reverence and the common salvation of all and instead is arguing for things that should properly be avoided.  This has been clearly revealed both from the writings he himself sent to us with his own signature, and from the reports sent to me from my holy brother and fellow bishop Cyril through my son Posidonius the deacon.Νεστόριος γὰρ ὁ ἐπίσκοπος περὶ τοῦ παρθενικοῦ τόκου καὶ περὶ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν, ὥσπερ τοῦ σεβάσματος αὐτοῦ καὶ τῆς κοινῆς πάντων σωτηρίας ἐπιλελησμένος, ἀθέμιτα κηρύττει, φευκτέα συμβουλεύει, ὡς καὶ τὰ γράμματα αὐτοῦ μετ’ ἰδίας ὑπογραφῆς ἀποσταλέντα ἡμῖν, ὡς καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου ἀδελφοῦ καὶ συνεπισκόπου μου Κυρίλλου διὰ τοῦ υἱοῦ μου Ποσειδωνίου τοῦ διακόνου πρὸς ἐμὲ ἀποσταλεῖσα ἐδίδαξεν.  
Quibus omnibus recensitis, magnam uitandamque peruersitatem impiae praedicationis inuenimus.  All these things considered, we have found the perversity of his impious preaching to be very great, and thus worthy of being avoided.ὧν πάντων ἀναγνωσθέντων, μεγίστην καὶ φευκτέαν διαστροφὴν ἀσεβοῦς κηρύγματος εὑρήκαμεν.  
Humanam enim in Christo nostro discutit diuinamque naturam, nunc solum hominem, nunc ei societatem dei, quotiens tamen dignatur, adsignans.  For when he speaks about the human and divine natures in our Christ, he at one time speaks only of his humanity, at another of his partaking of God, assigning either one whenever he sees fit. τὴν γὰρ ἀνθρωπίνην καὶ τὴν θείαν φύσιν ἐν τῷ Χριστῷ ἀνακρίνει, νῦν μόνον ἄνθρωπον, νῦν αὐτῷ κοινωνίαν θεοῦ, ὁσάκις καταξιοῖ, προσάπτων.
Sed nos, sicut Heremias ait, talium prophetarum uanos non possumus audire sermones. Audiat et Ezechielem; et quid sibi immineat recognoscat.   But we, just as Jeremiah said, are not able to listen to the empty sermons of such prophets [Jer. 23:16]. Let him hear Ezekiel and recognize what is threatening him:ἀλλ’ ἡμεῖς, ὡς Ἱερεμίας φησί, τῶν τοιούτων προφητῶν τοὺς ματαίους ἀκοῦσαι οὐ δυνάμεθα λόγους. ἀκούσῃ τοῦ Ἰεζεκιὴλ καὶ ἐπιγνῷ τί αὐτῷ ἀπειλεῖ.  
Extendam,inquit, manum meam super prophetas qui uident mendacia, et loquuntur uana.   “I will stretch out my hand,” he says, “against the prophets who see illusions, and who speak empty words.ἐκτενῶ, φησί, τὴν χεῖρα μου ἐπάνω τῶν προφητῶν τῶν ὁρώντων ψευδῆ καὶ λαλούντων κενά.  
In populi mei non erunt disciplina neque in scriptura domus Israhel scribentur et in terra Israhel non intrabunt, quia populum meum seduxerunt.   They will not belong to the teaching of my people, nor will they be written in the register of the house of Israel, and they will not enter into the land of Israel, because they have led my people astray” [Ezek. 13:9,10].ἐν τῇ ἐπιστήμῃ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν τῇ γραφῇ τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ οὐκ εἰσελεύσονται, ὅτι τὸν λαόν μου ἠπάτησαν.  
Ubi est debita erga sanctum gregem cura pastoris? Ubi est dominicorum sollicitudo saeptorum? Quid spei habeat grex, quando lupum se ipse pastor ostendit et sic oues inuadit, ut grassetur in singulas? Eo namque ore laniantur, quo impia proferuntur.Where is the pastoral care he ought to have for the holy flock? Where is his concern for those in the Lord’s sheep pen? What kind of hope can the flock have when the shepherd reveals that he himself is a wolf and so attacks the sheep, hunting them one by one?  Indeed, they are being torn apart in the same mouth which is preaching impieties! ποῦ ἐστιν ἡ χρεωστουμένη περὶ τὴν ἱερὰν ἀγέλην φροντὶς τοῦ ποιμένος; ποῦ ἡ πρόνοια τῶν δεσποτικῶν περιβόλων; ποίαν δὲ ἐλπίδα ἕξει ἡ ἀγέλη, ὅτε λύκον ἑαυτὸν ὁ ποιμὴν δείκνυσιν καὶ οὕτως τοῖς προβάτοις ἐπέρχεται, ὡς καθ’ ἑκάστου λυσσᾶν; ἐκείνῳ γὰρ τῷ στόματι διασπαράττονται, ἀφ’ οὗ τὰ ἀσεβῆ προφέρεται.
Praebentur pabula non refectura, sed noxia; beatus tamen grex cui dedit dominus de pascuis iudicare.They are not given food to refresh them, but to harm them.  Nevertheless, blessed is the flock to whom the Lord has granted judgment about their pastures. τροφαὶ παραβάλλονται οὐχ αἱ πιαίνουσαι, ἀλλ’ αἱ βλάπτουσαι· μακαρία δὲ ὅμως ἡ ἀγέλη ᾗ παρέσχεν ὁ κύριος κρίνειν περὶ τῆς ἰδίας νομῆς.  
Vnde, sicut uos facere non ambigimus, impiam disputationem debet fides uestra respuere, ut apud uos, uigilantes in Christo inter cibum et uenenum sit certa discretio, et permaneatis in his quae sermone superiorum pastorum docente didicistis, scientes fuisse uobis hactenus saecerdotes magisterio et sanctitate pollentes, qui numquam a paternis traditionibus deuiantes, ecclesiam domini summa quiete rexerunt.Therefore, we are not in doubt as to what you should do. It is necessary for your faith to reject impious arguments so that among you, vigilant in Christ, there may be a clear distinction between food and poison. You must remain in those things you learned through the teaching of previous shepherds, knowing that until recently they have been priests who were strong in teaching and in holiness. They never deviated from the ancestral traditions and they governed the church of the Lord with the utmost tranquility.ὅθεν, ὡς οὐκ ἀμφιβάλλομεν ὅτι ποιεῖτε, τὴν ἀσεβῆ διάλεξιν ἀπωθεῖσθαι ὀφείλει ἡ πίστις ὑμῶν, ἵνα παρ’ ὑμῖν ἐν Χριστῷ ἐγρηγορόσι φανερὰ ᾖ διαφορὰ τροφῆς καὶ δηλητηρίου καὶ ἐπιμείνητε τούτοις ἅπερ τοῦ λόγου τῶν προτέρων ποιμένων διδάσκοντος μεμαθήκατε, εἰδότες ὅτι ἄχρι τοῦ παρόντος ἐσχήκατε ἱερέας ἔν τε διδασκαλίαι καὶ ἁγιότητι προύχοντας, οἵτινες οὐδέποτε χωριζόμενοι τῶν πατρικῶν παραδόσεων τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου μετὰ μεγίστης ἐκυβέρνησαν ἡσυχίας.  
Nam ut a recentioribus inchoemus, quid non animis uestris eruditio sanctae memoriae episcopi Ioannis infudit? Cuius sermo astruens catholicam fidem toto orbe diffusus est, qui nusquam per doctrinam suam defuit, quia ubicumque lectus est, praedicauit.  Let us begin with the more recent ones. What did the instruction of Bishop John of holy memory not pour into your souls? His speech, building the catholic faith, was spread throughout the whole world.  He never was lacking in his doctrine, because he preached wherever he was read.ἵνα γὰρ ἀπὸ τῶν νεαρῶν ἀρξώμεθα, τί οὐκ ἐνέβαλε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἡ παίδευσις τοῦ τῆς ἁγίας μνήμης ἐπισκόπου Ἰωάννου; οὗ ὁ λόγος εἰς πάντα τὸν κόσμον ἐξεχύθη οἰκοδομῶν τὴν καθολικὴν πίστιν, ὃς οὐδαμοῦ κατὰ διδασκαλίαν ἀπῆν· ὅπου γὰρ δήποτε ἀνεγνώσθη, ἐκήρυξεν.  
Illius diligenti prudentiae constantia celebrata successit; rexit enim sanctae memoriae episcopus Atticus Christianum populum decessoris exemplo, et sacrilegos persecutus est haereticorum furores.The celebrated perseverance of his careful wisdom continued, for Bishop Atticus of holy memory governed the Christian people following the example of his predecessor, and persecuted the sacrilegious ravings of the heretics.τὴν δὲ ἐκείνου ἐπιμελῆ σύνεσιν στερρότης διαβεβοημένη διεδέξατο· ἐκυβέρνησε γὰρ ὁ τῆς ἁγίας μνήμης ἐπίσκοπος Ἀττικὸς τὸν Χριστιανὸν λαὸν τῷ τοῦ προηγησαμένου ὑποδείγματι καὶ ἐδίωξε τὰς ἱεροσύλους τῶν αἱρετικῶν μανίας.  
Habuimus, hoc decedente, collegam beatae memoriae Sisinnium, scientem quid possit gloriae remanere, si integra et intemerata, quae ad se usque peruenerant, catholicae fidei ornamenta seruaret.When he passed on, we had his partner, Sisinnius of blessed memory, who knew what sort of glory could remain if the adornments of the catholic faith were kept whole and undefiled, just as they had been delivered to him.  ἐσχήκαμεν δὲ τούτου ἀπογενομένου κοινωνὸν τὸν τῆς ἁγίας μνήμης Σισίνιον, εἰδότα ὅση δόξα αὐτοῦ ἔμενεν, εἰ φυλάξειεν ὁλόκληρα καὶ ἀβλαβῆ τὰ ἄχρις αὐτοῦ διαμείναντα τῆς καθολικῆς πίστεως κόσμια.  
Intelleximus ei nec columbae simplicitatem, nec prudentiam defuisse serpentis.We know that he lacked neither the simplicity of a dove, nor the prudence of a serpent. ἐνοήσαμεν ὅπως ἐκείνῳ οὐκ ἔλειψε καὶ ἁπλότης περιστερᾶς καὶ σύνεσις ἑρπετοῦ.  
Fleuimus, fratres charissimi, uelut praescii futurorum, cito nos eius praesidio destitutos.We weep, dearest brothers, as those who know the future, that soon we will be devoid of his protection.ἐκλαύσαμεν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὥσπερ προορῶντες τὰ μέλλοντα, τὸ ταχέως ὑμᾶς τῆς ἐκείνου βοηθείας ἀπεστερῆσθαι.  
In hoc enim, qui de deo nostro aliter disputat, quam ipse de se, quam de ipso apostoli tradiderunt, quid spei inueniamus ignoro; qui non solum adtritos non alligat, sed et atterit alligatos; non solum elisos non eleuat, sed etiam stantes conatur elidere; non solum dispersa non colligit, sed et collecta dispergit; quamvis nec conteri possit domino mens dicata, nec elidi qui stat uirtute caelesti, sed nec sancta turba dispergi.  For I do not know what kind of hope we can find in this man. He says things about our God which are different from what he has revealed about himself and what the apostles have passed down about him. He not only does not bandage the wounded, but wounds the bandaged. He not only does not lift up those knocked down, but even tries to knock down those who stand. He not only does not gather the scattered, but scatters those who are gathered (although the mind devoted to the Lord is not able to be wounded, neither can one who stands by the strength of heaven be knocked down, nor can the holy assembly be dispersed).ἐν τούτῳ γὰρ ἀγνοῶ ποίαν ἐλπίδα εὑρήσομεν, ὃς περὶ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἄλλως διαλαμβάνει ἢ αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ ἢ οἱ ἀπόστολοι περὶ αὐτοῦ παραδεδώκασιν· οὐ μόνον τοὺς συντετριμμένους οὐ συνδεσμεῖ, ἀλλὰ καὶ συντρίβει τοὺς συνδεδεμένους· οὐ μόνον τοὺς καταβεβλημένους οὐκ ἐγείρει, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱσταμένους καταβάλλειν ἐπιχειρεῖ· οὐ μόνον τὰ διεσπαρμένα οὐ συνάγει, ἀλλὰ καὶ τὰ συνηγμένα διαμερίζει, εἰ καὶ τὰ μάλιστα οὔτε συντριβῆναι δύναται διάνοια ἀφιερωμένη θεῷ οὔτε καταβληθῆναι ἱστάμενος οὐρανίαι δυνάμει οὔτε τὸ ἱερὸν πλῆθος διαμερίζεσθαι.
Aperte ergo dilectioni uestrae, quod sine lacrimis non possumus dicere, nuntiamus: mouit disputator uester proelium ueritati, antiquae fidei intulit manus, impugnat apostolos, prophetas respuit, ipsius domini nostri de se dicentis uerba non sequitur.Therefore, we declare this plainly to your love, which we are not able to say without tears: your preacher has started a battle against truth, laid hands on the ancient faith, assailed the apostles, rejected the prophets, and does not follow the words our Lord spoke about himself.φανερῶς οὖν τῇ ἀγάπῃ ὑμῶν, ὅπερ χωρὶς δακρύων οὐ δυνάμεθα εἰπεῖν, ἀπαγγέλλομεν· ἐκίνησεν ὁ διαλεκτικὸς ὑμῶν μάχην πρὸς τὴν ἀλήθειαν, τῇ ἀρχαία πίστει χεῖρας ἐπήνεγκεν, πολεμεῖ πρὸς τοὺς ἀποστόλους, τοὺς προφήτας ἐκβάλλει, αὐτοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λέγοντος τοῖς ῥήμασιν οὐκ ἀκολουθεῖ.  
Cuius religionis, uel quibus legibus se episcopum dicit, abusus nouo et uetere testamento? Nam et intellectum figurae respuit et inter nos uersatam non recipit ueritatem. aliter denique Christi dei nostri tractat arcanum quam fidei nostrae patitur sacramentum, quod reuerenter secutus est omnis catholicus disputator.Of what religion or by what laws does he call himself a bishop, since he has abused the New and Old Testaments? For he rejects the meaning of the figure and does not accept the truth handed down among us.  Finally, he handles the mystery of Christ our God differently than the sacrament of our faith allows, and which every catholic preacher has reverently followed. ποίας θρῃσκείας ἢ ποίοις νόμοις ἑαυτὸν ἐπίσκοπον λέγει, ἀποχρησάμενος τῇ καινῇ καὶ τῇ παλαιᾷ διαθήκῃ; καὶ γὰρ καὶ τὸ νοητὸν τοῦ σχήματος ἐκβάλλει καὶ οὐ δέχεται τὴν μεταξὺ ἡμῶν ἀναστραφεῖσαν ἀλήθειαν καὶ ἁπλῶς ἄλλως περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν διαλαμβάνει ἢ ἀνέχεται τὸ τῆς πίστεως τῆς ἡμετέρας ἁγίασμα, ᾧ μετὰ σεβάσματος ἠκολούθησε πᾶς καθολικῶς διαλεγόμενος.  
Nemo enim bene religioni deditus aliud de Christo sensit quam de se uoluit ipse sentiri.For no one devoted to religion thought about Christ other than what Christ himself desired us to think about him.οὐδεὶς γὰρ καλῶς τῇ θρῃσκείᾳ ἐκδεδομένος ἄλλως περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐφρόνησεν ἢ αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ φρονεῖσθαι ἠθέλησεν.  
Mouit aliquando sacrilegam quaestionem Samosateus Paulus, cum sanctae apud Antiochiam praeesset ecclesiae; sed eum de throno, cui feraliter praesidebat, sacerdotum catholicorum sententia unita deiecit.Paul of Samosata once proposed a sacrilegious question, when he presided over the holy church in Antioch, but the united opinion of catholic priests cast him from his throne, over which he savagely presided.ἐκίνησέ ποτε ἱερόσυλον ζήτησιν ὁ Σαμοσατεὺς Παῦλος, ὅτε τῆς ἁγίας κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν ἐκκλησίας προίστατο· ἀλλὰ τοῦτον ἀπὸ τοῦ θρόνου, ἐν ᾧ μιαρῶς προυκαθέζετο, καθῄρηκεν ἑνωθεῖσα τῶν καθολικῶν ἱερέων ἀπόφασις.  
Semper enim abscidendi sunt huiusmodi, qui conturbantes animum populi Christiani et pro arbitrio suo euangelia uertentes, deo fructificare non possunt, et colenda est uinea quae ius possessoris agnoscat.For such men who disturb the mind of the Christian people and alter the gospel to fit their own opinion must always be cut off.  They are not able to bear fruit for God. It is the vineyard that acknowledges the rights of its owner which must be protected.ἀεὶ γὰρ ἐκκόπτεσθαι ὀφείλουσιν οἱ τοιοῦτοι, οἵτινες τὴν ψυχὴν τοῦ Χριστιανοῦ λαοῦ διαταράττοντες καὶ πρὸς τὴν γνώμην τὴν ἰδίαν τὰ εὐαγγέλια διαστρέφοντες τῷ θεῷ καρποφορεῖν οὐ δύνανται, καὶ γεωργητέα ἐστὶν ἡ ἄμπελος ἡ τὸ δίκαιον τοῦ κτήτορος ἐπιγινώσκουσα.  
Certum est autem quia tales sermonum nouitates de uano gloriae amore nascuntur: dum sibi nonnulli uolunt acuti perspicaces et sapientes uideri, quaerunt quid noui proferant, unde apud animos imperitos temporalem acuminis gloriam consequantur.However, it is certain that such novelties of speech arise from a vain love of glory. Because some wish to be seen as astute, sharp-sighted and wise, they seek out some kind of new thing to bring forward so that they may obtain the temporal glory of appearing intelligent among ignorant minds.δῆλον δέ ἐστιν ὅτι αἱ τοιαῦται τῶν λόγων καινότητες ἀπὸ ματαίου ἔρωτος δόξης γεννῶνται· ὥς τινες ἐθέλουσι παρ’ ἑαυτοῖς δοκεῖν ὀξεῖς, ὀπτικοὶ καὶ φρόνιμοι, ζητοῦσι τί προσενέγκωσι ξένον, ὅθεν παρὰ ταῖς ἀπαιδεύτοις ψυχαῖς πρόσκαιρον δόξαν ὀξύτητος ἀπενέγκωνται.  
Sed quis umquam ueram gloriam, dum sibi sapiens uidetur, obtinuit? Deus enim noster infirma mundi elegit contra fortia et sapientes per mundi stulta confundit.But has anyone ever achieved true glory while appearing wise to himself? For our God chose the weak things of the world as opposed to the strong, and confounded the wise through the foolishness of the world [1 Cor. 1:27].ἀλλὰ τίς πώποτε ἀληθῆ δόξαν ἐκέρδανεν ἑαυτῷ δοκῶν φρόνιμος; ὁ γὰρ θεὸς ἡμῶν τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐπιλέγεται καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων συγχέει τὰ ἰσχυρὰ καὶ τοὺς φρονίμους διὰ τῶν τοῦ κόσμου μωρῶν.
Quis in mundi sapientia glorietur nisi qui se confitetur esse de mundo, nisi qui illius se negat esse discipulum qui ait se non esse de mundo? Una est gloria, ut, sicut ait apostolus, qui gloriatur, in domino glorietur.Who is able to boast in the wisdom of the world unless he confesses himself to be of the world, or unless he denies that he is a disciple of the one who said he was not of the world [John 17:16]? There is one glory, just as the apostle said, “Whoever would glory, let him glory in the Lord” [1 Cor. 1:31].τίς ἐν τῇ τοῦ κόσμου σοφίᾳ καυχᾶται, εἰ μὴ ὁ ὁμολογῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου εἶναι, εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ἑαυτὸν τὸν ἐκείνου εἶναι μαθητὴν τοῦ εἰπόντος μὴ εἶναι ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου; μία ἐστὶ δόξα ἵνα, ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος, καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.  
Nonne huic uestro episcopo, sed nunc usque uestro, nisi quod credimus, credat, uidemus hanc sententiam conuenire? Stultus factus est cum se dicit sapientem. Professa quippe stultitia est illum quem dei scimus esse sapientiam uirtutemque nescire;Do we not see that this sentence is fitting for this bishop of yours (or, rather, who was once your bishop), unless he should believe what we believe? When he says he is wise, he becomes a fool [Rom. 1:22]. For it is obvious foolishness to be ignorant of the one whom we know to be the wisdom and power of God [1 Cor. 1:24].ἆρα οὐ τούτῳ τῷ ὑμετέρῳ ἐπισκόπῳ, ἀλλὰ ἄχρι νῦν ὑμετέρῳ, ἐὰν μὴ πιστεύσῃ ὅπερ πιστεύομεν, ὁρῶμεν ταύτην τὴν γνώμην πρέπουσαν; μωρὸς ἐγένετο, ὃς λέγει ἑαυτὸν σοφόν· ὡμολογημένη γάρ ἐστι μωρία τὸ ἐκεῖνον ἀγνοεῖν, ὃν ἴσμεν θεοῦ σοφίαν εἶναι καὶ δύναμιν.  
Nescire enim se ea quae discutit confitetur.For he confesses that he is ignorant of that which he is discussing.ὁμολογεῖ γὰρ ἑαυτὸν ταῦτα ἀγνοεῖν ἅπερ ἀνακρίνει.  
Nec hunc dilectio uestra miretur a uia ueritatis errasse, quem Christum, qui est uia nostra, uideat perdidisse.Do not let your love be astonished that this one has wandered from the way of truth and appears to have lost Christ, who is our way [John 14:16].καὶ μὴ θαυμάσῃ ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀληθείας ἀποπλανᾶσθαι τοῦτον, ὁρῶσα ὅτι τὸν Χριστόν, ὅστις ἡ ὁδὸς ἡμῶν τυγχάνει, ἀπώλεσε.  
Deprehendimus interdum se sinistra disputatione prodentem, interdum latentem quibusdam cuniculis et sua uenena celantem;Occasionally we catch him promoting himself with wicked argument, sometimes hiding in certain burrows and concealing his poisons. κατειλήφαμεν αὐτὸν ἐνίοτε σκαιᾶι διαλέξει προδιδόμενον, ἐνίοτε κρυπτόμενόν τισι λανθανούσαις διόδοις καὶ σκέποντα τὰ ἴδια δηλητήρια.  
et cum oportuerit nos, sequentes sententiam prudentissimi Salomonis, nullum ad eius imprudentiam praebere responsum, ne similes eius essemus, suademus tamen ut apostolos, ut prophetas nobiscum sequatur, ne cum omnibus solus occurrit, solus ab omnibus refutetur.And when it is necessary for us, following the judgment of the most wise Solomon, to provide no response to his ignorance [Prov. 26:4] in order to avoid becoming like him, we nevertheless urge him to follow the apostles and prophets with us. Otherwise, he will be left alone opposing everyone and alone being rejected by everyone.καὶ δέον ἡμᾶς ἀκολουθοῦντας τῇ γνώμῃ τοῦ σοφωτάτου Σολομῶντος μηδεμίαν διδόναι ἀπόκρισιν πρὸς τὴν ἄνοιαν αὐτοῦ, μὴ ὅμοιοι αὐτῷ γενώμεθα, ὅμως συμβουλεύομεν ἵνα μεθ’ ἡμῶν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς προφήταις ἀκολουθήσῃ, μή, ὡς πᾶσι μόνος ἀνθίσταται, μόνος παρὰ πάντων ἐκβληθῇ.  
Vobis uero diligentius uigilandum est ut inimici praedicationibus resistatis. Maior enim uobis sollicitudo est, cum intra ecclesiam uobis ecclesiae aduersa dicuntur.But truly, it is necessary for you to be more diligently on your guard so that you can resist the preaching of enemies.  For it is a greater concern for us when what is opposed to the church is spoken to you from within the church itself.ὑμεῖς δὲ ἐπιμελέστερον ἐγρηγορέναι ὀφείλετε, ἵνα ἀντιστῆτε τοῖς τοῦ ἐχθροῦ κηρύγμασι· μείζων γὰρ ὑμῖν ἐστι φροντίς, ὅταν ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας λέγηται ὑμῖν τὰ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐναντιούμενα.  
Habeant laboris inducias, quos aduersarius foris positus incessit, qui dispersi propugnaculis murorum se defensione tutantur; nesciunt ferias quibus intus est hostis.Let there be an end to the toil for those who are assailed by the adversary camped outside their gate, who are spread out across the battlements, protecting themselves with the defense of the walls. They do not know on which holidays the enemy is in their midst.ἐχέτωσαν ἐκεῖνοι ἀνακωχὴν τῶν καμάτων, οὓς προκαλεῖται ὁ ἀντίδικος ἔξω διάγων, καὶ οἵτινες περὶ τοὺς προμαχῶνας διεσπαρμένοι ἀσφαλίζονται ἑαυτοὺς τῇ τῶν τειχῶν βοηθείᾳ· οἱ δὲ ἔχοντες ἔνδον τὸν πολέμιον ἀργίαν οὐκ ἴσασιν.  
Sed in hoc intestino bello, in hoc domestico proelio fides uobis murus sit et contra perfidiam spiritalibus se telis ipsa defendat.But in this internal war, in this domestic battle, let faith be your wall, and let it defend itself against treachery with spiritual spears. ὅμως ἐν τούτῳ τῷ ἐμφυλίῳ πολέμῳ, ἐν ταύτῃ τῇ οἰκειακῇ μάχῃ εἴη ὑμῖν τεῖχος ἡ πίστις καὶ κατὰ τῆς ἀπιστίας αὐτὴ ἑαυτὴν ἐκδικήσει πνευματικοῖς ἀκοντίοις.  
Seruemus hanc, quia nos seruata custodit; per hanc firmamentum nostrum deus est atque refugium.Let us guard it, because it keeps us guarded; on account of it, God is our refuge and strength [Psalm 46:1].φυλάξωμεν ταύτην, ὅτι φυλαττομένη φυλάττει ἡμᾶς· διὰ ταύτης ἡ ἀσφάλεια ἡμῶν ἐστιν ὁ θεὸς καὶ ἡ καταφυγή.  
Eripit de manu peccatoris, cui uos in fluctu positos conuenit dicere: domine, libera nos, perimus.And he delivers from the hand of sin. It is fitting that when you find yourselves in the waves, you should say, “Lord, save me lest I perish!” [Matt. 8:25].   ἁρπάζει ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ· τούτῳ ὑμᾶς ἐν κλύδωνι κειμένους πρέπει λέγειν· κύριε ἐλευθέρωσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα.  
Ad uos nunc, clerici et omnes qui deuoti estis domino, noster sermo uertendus est.Now our speech is directed toward you, both clergy and all who are devoted to the Lord.Πρὸς ὑμᾶς νῦν, ὦ κληρικοὶ καὶ πάντες οἳ καθιερωμένοι ἐστὲ τῷ κυρίῳ, μεταστρεπτέος ὁ παρ’ ἡμῶν λόγος.
Dicat fortassis aliquis ordinem non esse seruatum.Perhaps someone should say that order has not been kept.ἐρεῖ τις τυχὸν τὴν τάξιν μὴ πεφυλάχθαι.  
Voluimus et nos prius, quod ratio postulabat, habere uerba uobiscum; sed eorum cura maior obtinuit, quos uoluimus in commune seruare.We ourselves desired first, as reason demands, to have words with you, but the greater concern persisted about those whom we desire to keep in fellowship.ἠθελήσαμεν καὶ ἡμεῖς πρότερον, ὅπερ ἀπῄτει ἡ ἀκολουθία, διαλεχθῆναι ὑμῖν· ἀλλ’ ἐκράτησεν ἡ περὶ ἐκείνους μείζων φροντίς, οὓς θέλομεν εἰς τὸ κοινὸν σῶσαι.  
Neque enim de uobis dubitare debemus, quibus utique ducibus illos pro fide stare credamus.For we ought not be in doubt about you, for we believe your leaders are standing firm in the faith. οὔτε γὰρ περὶ ὑμῶν ἀμφιβάλλειν ὀφείλομεν, ὧν δηλαδὴ ἡγεμονευόντων ἐκείνους ἐν τῇ πίστει ἑστάναι πιστεύομεν.
Sancti et deoamabilis fratris et coepiscopi mei Cyrilli per filium meum Posidonium diaconum ad me directa relatio ea in uos agi loquitur, quae potest in ecclesiae membra agere qui eius capiti non pepercit.My holy and God-loving brother and fellow bishop Cyril, through my son Posidonius the deacon, has reported to me that he who did not spare the head of the church is doing among you what he is able to do among its members.ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου καὶ θεῷ ἐρασμίου τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συνεπισκόπου μου Κυρίλλου, ἣν ἀπέστειλέ μοι διὰ τοῦ υἱοῦ μου Ποσειδωνίου τοῦ διακόνου ἑαυτοῦ, ταῦτα ἀνεδίδαξε πράττεσθαι καθ’ ὑμῶν ἅπερ δύναται κατὰ τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας ποιεῖν ὁ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς μὴ φεισάμενος.  
Non uos ista discrucient.Do not let such things torment you.ἀλλὰ ταῦτα ὑμᾶς μὴ βασανιζέτω.  
Maior gloria est in labore maiore, quia certaminis qualitas facit praemii qualitatem.There is greater glory in greater labor, for the quality of the contest determines the quality of the prize. μείζων γὰρ δόξα ἐστὶν ἐν μείζονι καμάτῳ, ὅτι ἡ ποιότης τοῦ ἀγῶνος ποιεῖ τὴν τοῦ ἄθλου ποιότητα.  
Legitis enim nobiscum, quod is qui legitime certauerit, coronatur. Unde adhortatio uobis nostra debetur, quae et pusillanimis et uiriliter resistentibus necessaria est, ut et temptamenta ualeant ferre qui nequeunt, et firmius possint stare qui certant.For you read with us that the one who competes by the rules is crowned [2 Tim. 2:5]. Therefore, you ought to hear our exhortation, which is necessary for both the timid and those who strongly resist, so that those who cannot resist temptation may be able to do so, and those who compete may be able to stand firmly.ἀναγινώσκετε γὰρ μεθ’ ἡμῶν ὅτι ὁ νομίμως ἀγωνισάμενος στεφανοῦται. ὅθεν ἡ προτροπὴ ἡμῶν χρεωστεῖται ὑμῖν, ἣ καὶ τοῖς μικροψύχοις καὶ τοῖς ἀνδρείως ἀνθισταμένοις ἀναγκαία ἐστίν, ἵνα τοὺς πειρασμοὺς δυνηθῶσι φέρειν οἱ μὴ δυνάμενοι καὶ ἰσχυρότερον στῶσιν οἱ ἀνθιστάμενοι.  
Numquam nostri regis arma uincuntur.The arms of our king can never be conquered.    οὐδέποτε τοῦ βασιλέως ἡμῶν τὰ ὅπλα ἡττᾶται.
Probatio est omnis temptatio Christiano, quippe quae patientiam, sicut legimus operator; ex hac spes nascitur, quae neminem scriptura spondente, confundit.  All Christian temptation is a test, since it produces endurance, just as we read. From this is born hope, which, according to the promise of Scripture, disappoints no one [Rom. 5:4,5].ἔλεγχός ἐστι πᾶς πειρασμὸς τῷ Χριστιανῷ· τοῦτον γάρ, ὡς ἀνέγνωμεν, ὑπομονὴ ἐργάζεται, ἐκ ταύτης ἐλπὶς γεννᾶται, ἥτις οὐδένα, τῆς γραφῆς ἐπαγγελλομένης, ἠπάτησεν.  
Vnde, fratres karissimi, quia consolatio uestra ex deo est, cui corpora uestra, hoc est uos ipsos, uiuas, ut ait apostolus, hostias exhibetis, repugnantes nolite deficere.Therefore, dearest brothers, because your comfort is from God, offer to him your bodies (that is, you yourselves) as living sacrifices, as the apostle says [Rom. 12:1], and do not be discouraged as you resist. ὅθεν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἐπειδὴ ἡ παραμυθία ὑμῶν ἐκ θεοῦ ἐστιν, ᾧ τὰ σώματα ὑμῶν, τουτέστιν ὑμᾶς αὐτοὺς ζώσας, ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος, θυσίας προσφέρετε, μὴ ἀποκάμητε ἀνθιστάμενοι.  
Dat ille uirtutem, qui per apostolum nos monens esse uult membra nostra arma iustitiae suae.He who through the apostle reminds us that he desires our members be used as weapons of his righteousness [Rom. 6:13] gives us strength.παρέξει ἐκεῖνος δύναμιν, ὃς διὰ τοῦ ἀποστόλου ἡμᾶς διδάσκων θέλει τὰ ἡμέτερα μέλη ὅπλα εἶναι τῆς ἑαυτοῦ δικαιοσύνης.  
Habetis exempla sanctorum, qui olim seminantes in lacrimis, in gaudiis messuri sunt in futurum (Psalm 125:5).You have the examples of the saints who, once having sowed in tears, will in the future reap in joy. ἔχετε ὑποδείγματα τῶν ἁγίων, οἵτινές ποτε ἔσπειραν ἐν δάκρυσιν, ὕστερον δὲ ἐν χαρᾷ θεριοῦσιν.  
Non amat noster dominus seruum nisi experimentis probatum. Christianos animos rerum palaestra semper exercet.Our Lord does not love a servant unless he has been approved by trials.  The gymnasium of affairs always puts Christian souls to work.οὐ φιλεῖ ὁ ἡμέτερος δεσπότης δοῦλον, εἰ μὴ τὸν ἐν πείρᾳ δεδοκιμασμένον· τὰς Χριστιανὰς ψυχὰς ἀεὶ ἡ τῶν πραγμάτων παλαίστρα γυμνάζει.  
Currite, ut uos in uiis domini inuicem transeatis; nolo uos ab aduersariis comprehendi.Hurry, so that you may each in turn cross over in the ways of the Lord! I do not desire you to be seized by the adversaries.τρέχετε, ἵνα ἀλλήλους ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ κυρίου παρέλθητε· οὐ θέλω ὑμᾶς ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων καταλαμβάνεσθαι.
Oportere dicit esse apostolus quae uidemus; fortitudinem fidemque non nisi campus ostendit.The apostle says that those things which we see are necessary [1 Cor. 11:19]; there is no strength or faith unless the battlefield reveals it.  φησὶν [δὲ καὶ] ὁ ἀπόστολος χρῆναι γενέσθαι ἅπερ ὁρῶμεν· ἰσχὺν καὶ πίστιν οὐ δοκιμάζει εἰ μὴ ὁ τόπος τῆς συμβολῆς.  
Difficile est otium coronari; praemia non nisi laboribus deferuntur.It is difficult for leisure to be crowned; prizes are not granted except through toils.ἡσυχίαν στεφανοῦσθαι δυσχερές· τὰ ἔπαθλα εἰ μὴ τοῖς καμάτοις οὐ δίδοται.  
Nolo salutis galeam capita uestra deponent; nolo se loricam fidei exuat, qui idoneum Christi militem profitetur.I do not want your heads to give up the helmet of salvation [Eph. 6:17]; I do not desire the one who has been declared a proper soldier of Christ to take off the armor of faith.τὴν περικεφαλαίαν τῆς ὑγιείας αἱ κεφαλαὶ ὑμῶν μὴ ἀπόθωνται· μὴ ἐκδύσηται τὸν θώρακα τῆς πίστεως ὁ ἐπαγγελλόμενος στρατιώτην τοῦ Χριστοῦ ἀξιόχρεων.  
Nostri nobis bella mouerunt, si tamen nostri dicendi sunt quos ad inimicum transisse rupto foedere sentiamus.Our people have commenced wars against us, if indeed they should be called “our” people whom we consider to have disgracefully broken faith and gone over to the enemy.  οἱ ἡμέτεροι καθ’ ἡμῶν πόλεμον κεκινήκασιν, εἰ ἄρα ἡμέτεροι λεκτέοι οὗτοι οὓς ᾐσθόμεθα ῥαγέντος τοῦ τῆς φιλίας νόμου πρὸς τὸν ἐχθρὸν ηὐτομοληκέναι.  
Vestrum est stantes pedes habere in atriis Hierusalem.It is yours to have feet standing in the courts of Jerusalem [Psalm 121:2].ὑμέτερόν ἐστιν ἱσταμένους ἔχειν τοὺς πόδας ἐν τοῖς πυλῶσιν Ἱερουσαλήμ.
Volumus uobis gressus esse perfectos, ne umquam in exemplum simile alicuius uestigia moueantur. Sequantur cum malo diabolum qui se ex eo simul esse cognoscunt.We desire your courses to be perfect, lest someone’s steps be moved by a similar example. Let those who recognize that they themselves are from the devil follow him with wickedness.θέλομεν ὑμῶν τὰς βάσεις εἶναι τελείας, μή ποτε πρὸς ἴσον ὑπόδειγμα τὰ ἴχνη τινὸς παρασαλευθῇ· ἀκολουθήσωσι τῷ διαβόλῳ μετὰ τοῦ κακοῦ οἱ ἐπιγινώσκοντες ἑαυτοὺς ἐξ ἐκείνου ὄντας.  
Vos, qui filii dei operibus apparetis, quia ex fructibus uult unumquemque cognosci, uicissim mentes consolamini pusillorum: infirmos quosque suscipite, confirmantes eos.You, who ought to put on the works of the Son of God (since he desires each one to be recognized from their fruit [Matthew 7:16,20]), console the consciences of the weak. Receive every weak person and strengthen them.ὑμεῖς, οἵτινες υἱοὶ θεοῦ τοῖς ἔργοις φαίνεσθε, ἐπειδὴ ἐκ τῶν καρπῶν θέλει ἕκαστον διαγινώσκεσθαι, ἀμοιβαδὸν τὰς διανοίας τῶν μικροψύχων παραμυθήσασθε καὶ ἕκαστον τῶν ἀσθενῶν ὑποδέξασθε βεβαιοῦντες αὐτούς.
Non uos seducat impietas, sed de bono et malo pro qualitate sui tenete sententiam, uitantes peruersa, quae sunt recta laudantes.Do not let impiety seduce you, but judge between the good and the bad according to the quality of each, avoiding what is perverse and praising what is proper.μὴ δὴ ἀπατήσῃ ὑμᾶς ἡ ἀσέβεια, ἀλλὰ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ κατὰ τὴν ἑκάστου ποιότητα τὴν κρίσιν κατέχετε, φεύγοντες τὰ διεστραμμένα καὶ τὰ ὀρθὰ ἐπαινοῦντες.  
Abominationi est enim deo, Salomone dicente (Prov. 17:15), quisquis uel iustum pro iniusto, uel pro iusto ducit iniustum.For it is an abomination before God, as Solomon says, for someone to bring about either justice for the unjust, or injustice for the just.ἀποβλητέος γάρ ἐστι τῷ θεῷ, λέγοντος Σολομῶντος, ὅστις ἢ τὸν δίκαιον ἀντὶ ἀδίκου ἢ ἀντὶ δικαίου δέχεται ἄδικον.
Nulla est tribulatio temporalis, si sit ante oculos perenne praemium, cui nihil conuenit anteponi.Temporal tribulation is nothing if there is an eternal reward before one’s eyes to which nothing is preferred.οὐδέν ἐστιν ἡ πρόσκαιρος θλῖψις, ἀλλὰ πρὸ ὀφθαλμῶν ᾖ τὸ αἰώνιον ἔπαθλον, οὗ οὐδὲν προκριτέον.  
Clamat noster ymnidicus, si aduersum se castra consistant, spe illuminationis illius sibi penitus non timendum.Our hymnist proclaims that if armies encamp around him, he will not fear with that enlightening hope inside him [Psalm 26:3]. βοᾷ ὁ ἡμέτερος ὑμνῳδὸς ὅτι ἐὰν κατ’ αὐτοῦ συστῇ πόλεμος, ἐλπίδι ἐκείνου τοῦ φωτισμοῦ ὅλως οὐ φοβηθήσεται.  
Si certamen cum gentibus haberetis, esset utique magna uictoria superasse eos quos semper haberetis inimicos; quanta est dicenda uictoria, ubi sacerdos, praedicatione mutata catholicorum factus est persecutor? Contra Paulum proprie in omnibus sentiens, qui euangelii domini, quod ante fuerat persecutus, factus est postea praedicator.  If you were to have a battle with the nations, it would surely be a great victory to conquer those whom you have always had as enemies! How much should it be called a victory when a priest, changing his preaching of the catholic faith, becomes a persecutor?  He thinks contrary to Paul who, though previously a persecutor, afterwards became a preacher of the Lord’s gospel.εἰ ἀγῶνα πρὸς τὰ ἔθνη εἴχετε, δηλαδὴ μεγίστης ἂν ἦν νίκης νικᾶν τοὺς ἀεὶ ὑμῖν γενομένους ἐχθρούς· πηλίκη δὲ ἐκείνη ἡ νίκη λεκτέα ὅπου ὁ ἱερεὺς ἀλλαγέντος τοῦ κηρύγματος διώκτης τῶν καθολικῶν ἐγένετο; ἰδικῶς ἐν ἅπασι κατὰ Παύλου φρονῶν, ὃς τοῦ εὐαγγελίου τοῦ κυρίου, οὗ διώκτης ἦν πρότερον, ὕστερον ἐγένετο κῆρυξ.  
Desertus est impius disputator sancto spiritu, postquam in ipsum spiritum sensit aduersa.The impious preacher has been abandoned by the Holy Spirit after he thought things contrary to the Spirit himself. κατελείφθη ὁ ἀσεβὴς διαλεκτικὸς παρὰ τοῦ θείου πνεύματος, ὁπότε κατ’ αὐτοῦ τοῦ θείου πνεύματος ἐφρόνησεν ἐναντία.  
Merito, si persistet, audiet a nobis Samuhelis uerba, quae Sauli tunc ab ipso dicta sunt sacerdote: spernet te dominus, ne regnes in Israhel.Accordingly, if he persists, let him hear from us the words of Samuel, which he at that time said to Saul: “The Lord will reject you; you will not reign in Israel” (1 Samuel 15:23).δικαίως, ἐὰν ἐπιμείνῃ, ἀκούσεται παρ’ ἡμῶν τὰ ῥήματα τοῦ Σαμουὴλ ἅπερ τότε τῷ Σαοὺλ παρ’ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως εἴρηται· ἐξουθενήσει σε κύριος, ἵνα μὴ βασιλεύσῃς ἐπὶ Ἰσραήλ.  
Hoc ille meruit quia solum in agendis rebus, dei praecepta contempsit; quae huic poena debebitur qui se in ipsum dominum maiestatis erexit? Curare nunc uestrum est quodcumque uulnus inflixit, et his praebere medicinam qui eius sermonibus sauciati sunt.He deserved this because he alone showed contempt for the teachings of the Lord in the things he did.  What punishment is due to the one who has placed himself against the Lord of majesty? It is now your duty to care for whatever wound he inflicted, and to provide medicine to those who have been wounded by his words.ἐκεῖνος ἄξιος γέγονεν, ὅτι μόνον ἐν πράγμασιν ἅπερ ἔπραττε, κατεφρόνησε τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ· ποία τούτῳ χρεωστηθήσεται τιμωρία, ὃς ἑαυτὸν κατὰ τοῦ κυρίου τῆς θειότητος ὕψωσε; νῦν ὑμέτερόν ἐστι θεραπεῦσαι τὸ παρ’ ἐκείνου τραῦμα καὶ ἰάσασθαι τοὺς τοῖς παρ’ αὐτοῦ ῥήμασι τετρωμένους.  
Firmis in hunc state uestigiis, quem, sicut eius sermo demonstrat, iam cecidisse uideamus. Quicquid in uos intulit, ferte patienter.Stand with firm footing against the one who, as his speech has demonstrated, we see to have already fallen. Bear patiently whatever he has brought against you.ἀσφαλέσιν ἴχνεσιν ἵστασθε κατὰ τοῦ ἤδη πεσόντος, ὡς ὁ παρ’ αὐτοῦ λόγος δείκνυσι, καὶ εἴ τι ὑμῖν ἐπήνεγκεν, ἀνεξικάκως φέρετε.  
Indixit iniurias, indixit exsilia; ille in suis haec passus est, quem suscepisse pro nobis hominem diffitetur. Unde nullus defleat quicquid in aliquos uestrum facere molitus est. Patientiae uobis atque constantiae forma sit Stephanus, primus Christi testis existens.He has shown injuries; he has shown exiles. He has himself suffered these very things which he denies that a man has borne for us. Therefore, let no one weep on account of whatever he attempted to do against anyone of you. Let Stephen, who was the first martyr of Christ, be your example of patience and steadiness.ἐμηχανήσατο ὕβρεις, ἐμηχανήσατο ἀφορισμούς· ἐκεῖνος αὐτὸν ἐν τοῖς ἰδίοις πέπονθεν, ὃν ὑποδεδέχθαι ὑπὲρ ἡμῶν ἄνθρωπον ἀρνεῖται. ὅθεν μηδεὶς κλαύσῃ τὰ κατά τινος ὑμῶν ἐπινοηθέντα. τῆς ἀνεξικακίας καὶ τῆς ὑπομονῆς τύπος εἴη Στέφανος ὁ πρῶτος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς.  
Plebs in hunc praedicantem striduit perfidorum, nec tamen idoneus Christi comes tacuit quod uidebat.The crowd screeched against him as a preacher of falsehoods, yet the worthy companion of Christ did not remain silent about what he was seeing.ὁ ὄχλος τῶν ἀπίστων κατ’ αὐτοῦ ἔβρυχε, καὶ ὅμως ὁ συνοδοιπόρος τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἐσιώπησεν ὅπερ ἑώρα.
Exclamabat inter furentes, inter religionis inimicos, uidere se apertos caelos et filium hominis, propter quem talia pateretur, stantem ad dexteram dei. Longum est ire per singulos, qui uitam uel morte uel confessione mercati sunt;He exclaimed among all the raging, among the enemies of religion, that he saw the heavens opened and the Son of Man, on account of whom he was suffering such things, standing at the right hand of God [Acts 7:55]. It would take us a very long time to make our way through all the individuals who purchased life through either death or confession.ἐβόα μεταξὺ μαινομένων, μεταξὺ τῶν τῆς θρῃσκείας ἐχθρῶν, λέγων ἑαυτὸν ὁρᾶν ἀνεῳγμένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, δι’ ὃν ταῦτα ἔπασχεν, ἱστάμενον πρὸς τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ. μακρόν ἐστι χωρεῖν δι’ ἑκάστου τῶν πριαμένων ἑαυτοῖς ζωὴν ἢ θανάτῳ ἢ ὁμολογίᾳ·  
habetis uos pene nostrorum temporum, quicumque ecclesia estis eiecti, beatae recordationis Athanasii Alexandrinae ecclesiae prudentissimi sacerdotis exemplum.  You yourselves, whoever among you has been expelled from the church, have close to our own day the example of Athanasius of Alexandria (of blessed memory), the wisest priest in the church.ἔχετε ὑμεῖς, ὅσοι τῆς ἐκκλησίας ἐκβέβλησθε, σχεδὸν τῶν ἡμετέρων καιρῶν ὑπόδειγμα τὸ τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης Ἀθανασίου τοῦ σοφωτάτου ἱερέως τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας.  
Cui non consolationi sit illius tolerantia? [Cui non sit exemplo illius fortitudo?] Cui non spem faciat eius exspectata reuersio? Eicitur Arrio persequente, sed reuocandus domino prosequente.To whom does his endurance not serve as consolation? To whom does his strength not serve as an example? To whom does his expected return not bring hope? Although exiled by the Arian persecution, he will be recalled with the Lord accompanying him.τίνι οὐκ ἂν εἴη παραμυθία ἡ ἐκείνου ὑπομονή; τίνι οὐκ ἂν εἴη ὑπόδειγμα ἡ ἐκείνου στερρότης; τίνι οὐκ ἂν ποιήσειεν ἐλπίδα ἡ ἐκείνου πολυπόθητος ἐπάνοδος; ἐκβάλλεται Ἀρείου διώκοντος, ἀλλὰ ἀνακλητέος τοῦ κυρίου προπέμποντος.  
Passus est carcerem, passus angustias, nec mirum si uir apostolicus ea passus est quibus se apostolus exercitum gloriatur; in his tamen omnibus secutus est illum, qui sibi in tribulationibus se placere testatur.He suffered prison, he suffered hardships, and it is no surprise that an apostolic man suffered that which the apostle boasts about experiencing. Nevertheless, in all these things he followed the one who testifies that he was pleased with himself in tribulations [2 Cor. 11].ἔπαθε φυλακήν, ἔπαθε θλίψεις, καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ ὁ ἀποστολικὸς ἀνὴρ ταῦτα πέπονθε δι’ ὧν ἑαυτὸν γεγυμνάσθαι καυχᾶται ὁ ἀπόστολος, καὶ ἐν τούτους πᾶσιν ἐκείνῳ ἠκολούθησε τῷ μαρτυρομένῳ ὅτι ἑαυτῷ ἐν ταῖς θλίψεσιν ἀρέσκει.  
Fugatus illinc, in nostris partibus recreatus est; denique hic ei redintegratus status est et in hac sede requiem communionis inuenit, a qua semper catholicis subuenitur.Having been chased away from there, he was restored in our regions. Here, finally, his status was restored to him and in this place he found rest in fellowship, from which catholics are always supported.ἐδιώχθη ἐκεῖθεν καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις μέρεσιν ἀνεκτήσατο· ἀμέλει ἐνταῦθα αὐτοῦ ἡ κατάστασις ἀνεκαινίσθη καὶ ἐν τούτῳ τῷ θρόνῳ εὗρε κοινωνίας ἀνάπαυσιν, ἀφ’ οὗ ἀεὶ τοῖς καθολικοῖς γεννᾶται βοήθεια.  
Nec tamen sensit in tribulationibus lassitudinem qui factus est in persecutione confessor.Nevertheless, he who became a confessor in persecution did not experience weariness in tribulation.καὶ ὅμως ἐν ταῖς θλίψεσιν οὐκ ᾐσθήθη πόνου ὁ γενόμενος ἐν τῷ διωγμῷ ὁμολογητής.  
Vnde Christianorum nullus inlatum sibi temporale deflere debet exsilium, quia eorum nemo exsul est deo.Therefore, no Christian ought to lament that temporary exile has been imposed upon them, because not one of them is ever an exile from God.ὅθεν οὐδεὶς τῶν Χριστιανῶν κλαῦσαι ὀφείλει τὴν ἐπενεχθεῖσαν αὐτῷ πρόσκαιρον ἐξορίαν, ὅτι ἐκείνων οὐδεὶς ἐξωρισμένος ἐστὶ θεῷ.  
Timeamus ne regione uiuorum, hoc est illa quam nostram patriam esse uolumus, exulemus. Illud est nostrum, illud perpetuum, illud aeternum;We ought to be afraid lest we become exiles from the land of the living, namely, the place which we truly desire to be our country. μᾶλλον φοβηθῶμεν μὴ ἀπὸ τῆς χώρας τῶν ζώντων, τουτέστιν ἀπ’ ἐκείνης ἣν ἡμετέραν θέλομεν εἶναι πατρίδα, ἐξορισθῶμεν. ἐκεῖνό ἐστιν ἡμέτερον, ἐκεῖνο διηνεκές, ἐκεῖνο αἰώνιον.  
nostrum enim non est unde transitur, sed illa uere nostra, quae spes certissima pollicetur.For what we have is not that through which we are passing. Rather, that which is truly ours promises us certain hope.οὔκ ἐστι γὰρ ἐκεῖνο ἡμέτερον, δι’ οὗ μόνη πάροδος· ἀλλὰ ταῦτα ἀληθῶς ἡμέτερα, ἅπερ ἀσφαλεστάτη ἐλπὶς ἐπαγγέλλεται.  
Sunt autem, dicente apostolo, quae oculus non uidit nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendant; haec praeparauit deus diligentibus se.For the apostle says, “The eye has not seen, nor has the ear heard, nor has it arisen in the heart of man: the things which God has prepared for those who love him” [1 Cor. 2:9].ἔστι δὲ λέγοντος ἀκοῦσαι τοῦ ἀποστόλου· ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν οὐδὲ ἀκοὴ ἤκουσεν οὐδὲ εἰς καρδίαν ἀνθρώπου ἀνῆλθεν, ταῦτα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.  
Ne tamen uel ad tempus eius uideatur ualere sententia, qui in se iam diuinam sententiam prouocarat, aperte sedis nostrae sanxit auctoritas nullum seu episcopum seu clericum seu professione aliqua Christianum, qui a Nestorio uel eius similibus, ex quo talia praedicare coeperunt, uel loco suo uel communione deiecti sunt, uel deiectum uel excommunicatum uideri, sed hi omnes in nostra communione et fuerunt, et huc usque perdurant, quia neminem uel deicere uel remouere poterat qui praedicans talia titubabat.Nevertheless, lest it appear even for a moment that this sentence should apply to one who has provoked divine sentence against himself, the authority of our see has issued this clear decree: no Christian, whether bishop or priest or any other profession, who has been expelled from his location or from communion by Nestorius or his fellows since the time when they began to preach such things, is to be considered expelled or excommunicated. Rather, all of them have been and continue to be in our fellowship, because one who faltered by preaching such things is not able to expel or remove anyone.ἵνα δὲ μηδὲ πρὸς καιρὸν δοκῇ τούτου ἰσχύειν ἡ ἀπόφασις τοῦ ἤδη καθ’ ἑαυτοῦ τὴν θείαν ἀπόφασιν προσκαλεσαμένου, φανερῶς ἡ αὐθεντία τοῦ ἡμετέρου θρόνου ὡρίσατο μηδένα ἢ ἐπίσκοπον ἢ κληρικὸν ἢ κατά τι ἐπάγγελμα Χριστιανὸν τῶν παρὰ Νεστορίου ἢ τῶν τούτου ὁμοίων, ἀφ’ οὗ τοιαῦτα κηρύττειν ἤρξαντο, ἢ τοῦ ἰδίου τόπου ἢ τῆς κοινωνίας ἀποκινηθέντων δοκεῖν ἢ ἀποκεκινῆσθαι ἢ ἀποκοινώνητον γεγενῆσθαι· ἀλλ’ οὗτοι πάντες ἐν τῇ ἡμετέρᾳ κοινωνίᾳ καὶ ἐγένοντο καὶ ἄχρι τοῦ παρόντος εἰσίν, ὅτι οὐδένα ἢ καθελεῖν ἢ ἀποκινῆσαι ἠδύνατο ὃς ἐν τῷ κηρύττειν τοιαῦτα ἀσφαλῶς οὐχ εἱστήκει.  
Omnes igitur praesens sermo in commune complectitur, ut magis ac magis roborati, et confidentes in domino non moueamini; quin immo et medeamini infirmitatibus aliorum.Therefore, the present discourse includes everyone in common, in order that you may be strengthened more and more, and that, confident in the Lord, you may not be shaken; on the contrary, you may even relieve the infirmities of others.πάντας τοίνυν ὁ παρὼν λόγος εἰς τὸ κοινὸν περιπλέκεται, ἵνα μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἰσχυροποιηθέντες καὶ θαρσαλέοι γενόμενοι ἐν κυρίῳ μὴ μετακινηθῆτε, ἀλλὰ μᾶλλον θεραπεύσητε τὰς ἀλλήλων ἀσθενείας.  
Iam enim uobis illic commendamus infirmos ubi sic uideatur ipse medicus aegrotare.Therefore, we now commend to you there those who are sick, where it appears that the physician himself is ill.ἤδη γὰρ ὑμῖν ἐκεῖ τοὺς ἀσθενεῖς παρατιθέμεθα, ὅπου ὁρῶμεν αὐτὸν νοσοῦντα τὸν ἰατρόν.  
Cui tamen uolumus, si adhuc possumus, subuenire.Yet we still desire to rescue him if it is at all possible.ᾧ θέλομεν ὅμως, εἰ ἔτι δυνάμεθα, βοηθεῖν.  
Nam cum ad sanctum fratrem nostrum et coepiscopum Cyrillum responsa congrua mitteremus, et haec uobis per carissimum Posidonium eius diaconum et huic de quo agitur, dirigenda ab eodem fratre meo scripta transmisimus,For when we sent a suitable response to our holy brother and fellow bishop Cyril, we also sent this message about what is happening both to you and to him through his dearest deacon Posidonius, so that he might distribute it.ὡς γὰρ πρὸς τὸν ἅγιον ἀδελφὸν καὶ συνεπίσκοπον ἡμῶν Κύριλλον ἁρμοδίους ἀποκρίσεις ἐπέμπομεν, καὶ ὑμῖν ἐπεστείλαμεν διὰ τοῦ ποθεινοτάτου Ποσειδωνίου τοῦ διακόνου αὐτοῦ τὰ πεμπτέα παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ πρὸς ἐκεῖνον περὶ οὗ ὁ λόγος.  
et quia nostra in tanto negotio propemodum praesentia necessaria uidebatur, uicem nostram propter marina uel terrena spatia ipsi sancto fratri meo Cyrillo delegantes, ne morbus iste longitudinis occasione grassetur.And because appeared almost necessary for us to be present in order to deal with this matter, we delegated our duty to my same holy brother Cyril on account of the distance by land and sea, lest the sickness should advance due to the opportunity provided by distance.καὶ ἐπειδὴ ἐν τηλικούτῳ πράγματι ἡ ἡμετέρα σχεδὸν παρουσία ἀναγκαία ἐφαίνετο, τὴν ἡμετέραν διαδοχὴν διὰ τὰ κατὰ θάλατταν καὶ γῆν διαστήματα αὐτῷ τῷ ἁγίῳ ἀδελφῷ μου Κυρίλλῳ ἀπενείμαμεν, μὴ αὕτη ἡ νόσος ἀφορμῇ τῆς μακρότητος ἐπιτριβῇ.  
Vos tantum apostolicos ante oculos habete sermones, in eodem sensu et in eadem sententia estote perfecti, ut sicut legimus permanentes in finem salui esse possitis.You have such apostolic words before your very eyes: “Be made complete in the same mind and in the same thought” [1 Cor. 1:10], so that just as we have written, standing firm until the end, you will be able to be saved [Matt. 10:22]. μόνον ὑμεῖς τοὺς ἀποστολικοὺς πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχετε λόγους· ἐν τῇ αὐτῇ διανοίαι καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ γίνεσθε τέλειοι, ἵνα, ὡς ἀνέγνωμεν, παραμένοντες ἄχρι τέλους δυνηθῆτε σωθῆναι.  
Ut autem noueritis sub qua definitione litteras miserimus, ipsam sententiam huic epistolae fecimus subter annecti. [ut datam de ipso formulam cognoscatis].In order that you may know under what ruling we have sent these letters, we have attached the statement itself to this letter here below [that you might recognize the rule given about it].ἵνα δὲ γνῶτε ἐφ’ οἵῳ ὅρῳ τὰ γεγραμμένα ἀπεστείλαμεν, αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν ἐποιήσαμεν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ ὑποταγῆναι.  
Deus uos incolumes custodiat, fratres carissimi.God keep you unharmed, dearest brothers!Ὁ θεὸς ὑμᾶς ὑγιεῖς φυλάξαι, ἀδελφοὶ ποθεινότατοι.  
Data III ID AVG Theodosio XIII et Valentiniano III CONS. Ἔστι δὲ ὅρος μεθ ἕτερα οὗτος
Palam igitur agnosces hanc nostram esse sententiam quia nisi de deo Christo nostro haec exposueris quae et Romana et Alexandrina et omnis catholica sentit ecclesia, sicut etiam Constantinopolitana ecclesia usque ad te, carissime, intellexit, [juxta expositam in synodo Nicaena fidem]; et nisi hanc infidelem nouitatem ab adoranda et ueneranda scriptura seiunxeris, intra decem dies ex quo innotescent tibi, huius exsecutionis diem adnumerandum, aperta et scripta professione damnaueris, ab omni catholica ecclesia excommunicatum.  Therefore, beloved, you will clearly acknowledge this to be our statement: unless you teach these things about Christ our God which Rome, Alexandria and the whole catholic church believe, and as the church at Constantinople also understood before you, [just like the exposition of faith in the synod of Nicaea]; and unless you separate this unfaithful novelty from the honorable and venerable Scriptures, within ten days from when these words become known to you, including the day of its execution, you will have been condemned by a clear and written declaration as excommunicated from the whole catholic church.Σαφῶς τοιγαροῦν μαθήση ταύτην ἡμετέραν εἶναι τὴν ἀπόφασιν, ὡς εἰ μὴ περὶ τοῦ θεοῦ τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν ταῦτα ἐξηγήση, ἂ καὶ ἡ Ῥωμαικὴ καὶ ἡ Ἀλεξανδρέων, καὶ ἅπασα καθολικὴ Ἐκκλησία νοεῖ, καθῶς καὶ ἡ εὐαγεστάτη Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκκλησία μέχρι σοῦ, ὦ βέλτιστε, ἐνόησε [κατὰ τὴν ἐκτεθεῖσαν πίστιν ἐν τῇ Νικαίων συνόδῳ] καὶ εἰ μὴ ταύτην τὴν δύσπιστον καινότητα τῇ σεβαστῇ καὶ σεβασμίᾳ γραφῇ διαστήσης ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἀπ᾽ ἧς γνωρίζονταί σοι, [ταῦτα τὰ γράμματα] ταύτης τῆς μεθοδείας τὴν ἡμέραν ἐναρίθμιον, τὰ φανερὰ καὶ γεγραμμένα τῆς καταδικασίμου αἱρέσεως, ἀπὸ πάσης καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀκοινώνητον [εἶναι σεαυτὸν, καὶ ἀνενέργητον πρὸς πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἐξ αὐθεντίας ἱερατικῆς.]
  1. Cf. Wessel, “Nestorius, Mary and Controversy”, p. 17.

No Responses yet